SKŁAD Prezydium Samorządu Szkolnego na rok 2021/2022

Przewodnicząca:Julia Długosz 1Te
Zastępca:Gabriela Serniak 4Ta
Rzecznik praw ucznia:Kacper Czempas 2Ta

Radiowęzeł i sprzęt:

Jakub Marcinek 3PTb

Mariusz Dybaś 3PTb

Finanse i rewindykacja:

Bartłomiej Kasowicz 2Ta

Jakub Topolski 2Ta

Paparazzi:

Oliwer Kulczycki 2Ta

Karol Stygar 2Ta

Kultura i rozrywka:

Miłosz Zając 2Ta

Dawid Nowak 2Ta

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

mgr Anna Kijak

mgr Iwona Wiśniewska

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zadania do realizacji

Termin

Wybory nowego samorządu szkolnego

październik

Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami

cały rok szkolny

Udział w akcjach charytatywnych; "Góra Grosza", "Antoniański Dar Serca", itp.

listopad, czerwiec

Udział w uroczystościach szkolnych

cały rok szkolny

"Mikołajki"

grudzień

Żakinada

czerwiec

Wydawanie opinii o uczniach na wniosek Rady Pedagogicznej

w razie potrzeby

Wyłonienie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

czerwiec

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.

7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.