Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Technik Elektryk

INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA AUTOMATYKĄ BUDYNKU – „SMART HOME”

Technik elektryk to zawód w obszarze elektryczno-elektronicznym. Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową. Miejsce pracy technika elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe. Wyzwania te dają możliwość samorealizacji oraz zapewnią dużą satysfakcję z wykonywanej pracy. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.03 Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 • stosowania i dobierania, jak również instalowania środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);
 • instalowania elementów i instalacji inteligentnego domu;
 • uruchamiania prostych układów sterowania PLC.

Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach energetyki zawodowej;
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
 • pionach głównego energetyka;
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego;
 • budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych;
 • biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu;
 • specjalistycznych placówkach handlowych;
 • warsztatach naprawczych sprzętu AGD.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych;
 • pracownia KNX;
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego (naprawa AGD; naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż, konserwacja i pomiary instalacji elektrycznych).
Skip to content