Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Historia Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Historia naszej szkoły sięga roku 1889, kiedy to powstała w Jaśle Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca. Inicjatorem jej otwarcia było Towarzystwo Pedagogiczne, któremu przewodniczył Klemens Sienkiewicz, dyrektor Gimnazjum Miejskiego. Szkoła pozostawała pod opieką miasta i Wydziału Powiatowego. Pierwszym jej kierownikiem został Klemens Sienkiewicz.

Od roku szkolnego 1898/1899 aż do końca 1901/1902 szkołą kierował Stanisław Ziobrowski, nauczyciel gimnazjum. Nauka w szkole była bezpłatna, początkowo przeważali w niej uczniowie krawieccy i szewscy, mniejszą grupę stanowili stolarze. Z czasem przybywało terminatorów kupieckich i przedstawicieli zawodów związanych z przetwórstwem spożywczym.

Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca mieściła się początkowo w starym budynku Gimnazjum Miejskiego, a od 1892 roku w budynku Szkoły Wydziałowej Męskiej przy ul. Sokoła. W 1924 roku szkoła została przemianowana w Szkołę Dokształcającą Zawodową Męską, jej kierownikiem został Leon Gontek. W tym czasie w Jaśle działały także: Szkoła Dokształcająca Zawodowa Żeńska i Szkoła Handlowa im. S. Szczepanowskiego, a w 1936 roku utworzono Gimnazjum Kupieckie. W 1939 roku Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe zostały połączone i otrzymały nazwę Publiczna Szkoła Zawodowa dla Uczniów (Uczennic) Rzemieślniczych i Kupieckich w Jaśle.

Podczas II wojny światowej szkoła zmieniała kilka razy miejsce nauki, a zajęcia szkolne były kontynuowane do 1944 roku. W 1945 roku, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie rozpoczęto kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Zawodowej Dokształcającej w Jaśle oraz przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych. W roku szkolnym 1955/1956 powstała Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego w Jaśle. W 1961 roku weszła ona w skład nowo utworzonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jaśle. W tym samym roku Zasadnicza Szkoła Elektryczna i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Naftowego oraz przynależna do niej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca zostały połączone i powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jaśle podległa Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie.

22 listopada 1969 roku wmurowano akt erekcyjny pod gmach nowej szkoły przy ul. Staszica 30, a 10 sierpnia 1971 roku przekazano szkołę do użytku. W roku szkolnym 1971/1972 kontynuowano naukę w zawodach: wiertacz, elektromonter, i elektromechanik oraz zapoczątkowany został nowy kierunek kształcenia – ślusarz mechanik. Równocześnie rozpoczęła działalność średnia Szkoła Zawodowa o kierunku: mechanik obróbki skrawaniem. Po półroczu, decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę tej szkoły na Liceum Zawodowe. W ramach tego liceum, w roku szkolnym 1972/1973 rozpoczęto kształcenie w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych, natomiast w roku szkolnym 1974/1975, w Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto kierunek: kierowca mechanik pojazdów samochodowych. W roku szkolnym 1974/1975 odbyła się pierwsza matura.

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 15 marca 1975 roku z dniem 1 lipca 1975 roku powołano zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Jaśle. W tym samym roku szkole nadano imię Bohaterów Września. Na stanowisko dyrektora Zespołu został powołany Józef Niemiec, były dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej.

Z dniem1 września 1982 roku z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Jaśle została wyodrębniona szkoła pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Jaśle. ZSZ nr 2 przejął Zasadniczą Szkołę Zawodową (dawniej Dokształcającą), Technikum Mechaniczne dla Pracujących oraz internaty (żeński i męski). Pierwszym dyrektorem ZSZ nr 1 wybranym przez Radę Pedagogiczną był Leszek Dranka. 1 września 1984 roku na stanowisko dyrektora Zespołu został powołany Marian Dzięglewicz, który pełnił tę funkcję do 2002 roku. Jego następcą został Marek Łukasik.

W latach 2007-2013 funkcję dyrektora pełnił Grzegorz Zięba, następnie od 2013 do 2018 roku szkołą kierował Andrzej Bosak.

25 czerwca 1988 roku w szkole miała miejsce ważna uroczystość – nadanie sztandaru. Akt nadania szkole prawa do posiadania sztandaru odczytał i przekazał dyrektorowi Marianowi Dzięglewiczowi wicekurator Oświaty i Wychowania z Krosna, Bronisław Ślączka. W 2002 roku dotychczasowy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bohaterów Września w Jaśle, przekształcono w Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Września w Jaśle. Ta nazwa funkcjonowała do 1 września 2009 roku, kiedy to szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Kolejne lata dla Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle przebiegały w bardzo aktywnie, zarówno dla młodzieży uczącej się jak i kadry pedagogicznej. Dowodem na to są liczne udziały i wyróżnienia w konkursach – zwłaszcza recytatorskich. Warto również wspomnieć o Turniejach Wiedzy Pożarniczej czy Powiatowych Konkursach Ekologicznych, podczas których młodzież zajmowała drugie i trzecie miejsca w Jaśle. W tym samym czasie, dwukrotnie ( 2008, 2009) grupa nauczycieli brała udział w Zawodach Narciarskich w Białce Tatrzańskiej i Smerekowcu o Puchar Burmistrza Miasta Jasła zajmując trzecie i czwarte miejsce na trasie slalomu giganta.

Od 2008 roku szkoła organizuje Pikniki Zawodowe pod patronatem Starosty Jasielskiego w trakcie których młodzież zapoznaje się z ofertą i bazą dydaktyczną prężnie rozwijającej się placówki.

Szkoła chcąc sprostać wymaganiom na rynku pracy od 2009 roku (co rocznie) organizuje Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ramach którego przeprowadza się zajęcia mające na celu przygotowanie młodzieży do lepszego podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych i ekonomicznych.

21 października 2009 roku to ważny dzień w historii dla całej społeczności szkolnej – uroczystość 120- lecia istnienia szkoły i poświęcenie nowego sztandaru związanego ze zmianą nazwy szkoły z Zespołu Szkół Nr 1 na Zespół Szkół Technicznych im.Bohaterów Września. Na uroczystość, którą koncelebrował ksiądz biskup Edward Białogłowski przybyło wielu zaproszonych gości. Wśród nich między innymi dyrektorzy szkół i placówek z Powiatu Jasielskiego, przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Zając oraz Wicestarosta Witold Lechowski. Uroczystość uświetnił działający w szkole chór oraz Koło Teatralne.

Rok 2010 to wejście w „ nową epokę ” – uruchomienie szkolnej sieci WiFi z szerokim i bezpłatnym dostępem do internetu dla pracowników i uczniów szkoły wewnątrz budynku na każdym piętrze. Sukcesywna modernizacja sal komputerowych w 2012 roku sprawiła iż Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września uzyskał status Lokalnej Akademii CISCO.

Nauczyciele informatyki ukończyli kurs instruktorski gdzie w ramach akademii nasi uczniowie mogli bezpłatnie przystępować do kursu IT Essentials. Tego samego roku szkoła uzyskała również Certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL, dzięki któremu uczniowie mogli zdawać egzaminy ECDL.

Kolejnymi sukcesami na miarę Polski w branży informatycznej były realizowane w murach szkoły projekty Linux Terminal Server oraz programu DreamSpark dzięki któremu wszystkie pracownie komputerowe miały dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych, systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego oraz dokumentacji.

Modernizowana baza dydaktyczna z roku na rok przyczyniła się do poprawy efektywności kształcenia. Uczniowie brali udział w wielu konkursach informatycznych. W 2014 roku zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału konkursu IT ESSENTIAL NETRIDERS POLSKA i ostatecznie zajęli 12 i 18 miejsce na 450 osób z całej Polski.

Jako pierwsza w Jaśle placówka ponadgimnazjalna w nowym roku szkolnym 1 września 2015 rozpoczęliśmy prace na dzienniku elektronicznym. Dzięki programowi na bieżąco rodzice mogą śledzić postępy w nauce i być w stałym kontakcie z wychowawcą czy szkołą. Również od września 2015 roku biblioteka szkolna rozpoczęła działalność biblioteki wirtualnej MOL NET +.

Od 2010 roku w szkole realizowane były również projekty między innymi: projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, który zakładał podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim w okresie od 09.2010-08.2013,projekt „Rekiny Przedsiębiorczości”, projekt „Przedsiębiorcze szkoły”, który wprowadzał do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości innowacyjne narzędzia dydaktyczne, dzięki którym młodzież naszej szkoły w 2012 roku zajęła II miejsce w konkursie Wiedzy Ekonomicznej zorganizowanej przez WSIiZ w Rzeszowie. Na lata 2011 -2013 przypada kolejny projekt i udział szkoły w „Programie Podnoszenia Jakości Kształcenia Zawodowego”.

W myśl hasła „ w zdrowym ciele zdrowy duch” propagujemy wśród młodzieży promocję zdrowego stylu życia, czego dowodem jest organizacja corocznych sztafetowych biegów, mistrzostw ZST w Lekkoatletyce pamięci Bohaterów Września, turnieje Piłki Nożnej Halowej, mistrzostw ZST w piłce ręcznej, w tenisie stołowym, podnoszeniu sztangi. Dzięki wielu treningom w 2014 roku reprezentacja ZST w zajęła V miejsce w I Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych rocznika 1997 o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy, III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej chłopców w tym samym roku , w 2015 roku reprezentacja ZST zdobyła Mistrzostwo Powiatu Jasielskiego w piłce ręcznej, oraz wicemistrzostwo w turnieju piłki nożnej o puchar Dyrektora ZSB w Jaśle .

III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej chłopców w tym samym roku , w 2015 roku reprezentacja ZST zdobyła Mistrzostwo Powiatu Jasielskiego w piłce ręcznej, oraz wicemistrzostwo w turnieju piłki nożnej o puchar Dyrektora ZSB w Jaśle .

Propagujemy również ideę honorowego krwiodawstwa poprzez organizowanie wielu akcji edukacyjnych, prelekcji np. ( Transplantacja jestem na tak ! ) czy udział w olimpiadach np.:Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2013 rok III miejsce, 2015 rok I miejsce.

Wart wspomnienia jest fakt, iż Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Technicznych istnieje od 2000 roku i jest jednym z największych i najprężniej działających klubów szkolnych na terenie Jasła.

Jak przystało na szkołę z kierunkami mechanicznymi i elektrycznymi tu również możemy poszczycić się sukcesami naszych podopiecznych. W takie sukcesy obfitował rok 2015: II miejsce w Podkarpackiej Olimpiadzie Energetycznej, II miejsce drużyny z ZST w Jaśle w Powiatowym Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym (2014) oraz I miejsce w 2015 roku.

Mimo iż Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września to szkoła techniczna, nie brak w niej umysłów o zacięciu humanistycznym co pozwala nam na uczestniczenie w wielu przedmiotowych konkursach np. z języka angielskiego czy niemieckiego. Do większych sukcesów należy jednak udział ucznia i zdobycie III miejsca w centralnym etapie konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” (2014).

W dniu 18 marca 2015 roku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 125 lecia istnienia szkolnictwa zawodowego w Jaśle.Tym razem mszę koncelebrował biskup Jan Wątroba . Była to znakomita okazja do spotkania się z emerytowanymi nauczycielami, absolwentami, i sympatykami naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości zostały wręczone złote i srebrne tarcze upamiętniające ten jubileusz.

Dzięki wytężonej pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych i chęci zmodernizowania bazy dydaktycznej w zakresie mechaniki, informatyki i elektryki szkoły, udało się przygotować materiały, które posłużyły do opracowania dwóch projektów:

  • ”Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej” którego celem było wzbogacenie wyposażenia pracowni szkolnych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne.
  • „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” na lata 2014-2020 z realizacją projektu na lata 2017-2019. Tu celem projektu było wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez ściślejsze powiązanie ich oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy oraz uzupełnienie i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach edukacyjnych objętych projektem.

Dbając o dobro uczniów szkoła przystąpiła również do współpracy z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF). Dzięki temu, jako jedyni w Powiecie Jasielskim i nieliczni w Polsce, w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 mieliśmy możliwość wsparcia finansowo i rzeczowo kształconą w swoich murach młodzież w zawodzie technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających.

Stawiając na nowoczesność i edukację w zakresie przedsiębiorczości szkoła podjęła współpracę z Ministerstwem Finansów i w 2018 roku brała udział w programie edukacyjnym „Finansoaktywni” a tematem przewodnim programu była Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki oraz uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od osobistego i rodzinnego, aż po budżet państwa oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania.

Na przełomie 2017/18 roku szkoła przystąpiła do projektu „Akademia Kreatywnego Myślenia” w którym uczestniczyła młodzież z klasy 3 Technikum Informatycznego.

Podczas zajęć uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę działania sieci komputerowych, oraz w tematykę informatyki śledczej.

Lata 2016 do 2019 to prawdziwa „eksplozja” sukcesów naszych uczniów. Jako najważniejsze warto wspomnieć o: Powiatowym Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym – 2016 rok II miejsce, Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej – 2016, 2017, 2018 I miejsce, Powiatowej Licealiada w Koszykówce Chłopców – 2017 rok III miejsce, Mistrzostwie Powiatu w piłce siatkowej – 2018 rok I miejsce, Mistrzostwie i wicemistrzostwie Polski klas Esportowych w Warszawie i Kędzierzynie Koźlu – 2018, 2019 rok, Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia – 2018 IV miejsce etap rejonowy, informatyczne rozgrywki LAN w Ropczycach – 2018 III miejsce, podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie – 2019 – laureat, finał konkursu piosenki Obcojęzycznej Love Me Tender – 2019 – wyróżnienie.

Szkoła systematycznie włącza się w życie środowiska, bierze udział w wielu uroczystościach państwowych czy miejskich organizując apele, akademie. Jesteśmy dumni z uczniów, którzy uzyskali: stypendia Prezesa Rady Ministrów, tytuły „Bene meritus”, wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych . Na przestrzeni tak wielu lat wielokrotnie udzielaliśmy wsparcia potrzebującym w akcjach np.: Szlachetna Paczka, Góra grosza, Noworoczny Dar, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sprzątanie świata, Pełna miska dla psiaka i kociaka, współpraca z OTOZ ANIMALS Jasło, mikołajki dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Antoniański Dar Serca czy zbiórka plastikowych nakrętek.

Warto podkreślić, że nasza szkoła, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle nie mógłby poszczycić się tyloma sukcesami gdyby nie wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która nie szczędzi serc i umysłów, by wzbudzić w uczniach ambicje naukowe i artystyczne.

Od 1 września 2018 r. dyrektorem szkoły jest ponownie Grzegorz Zięba.

Obecnie szkoła kształci w następujących kierunkach:

  • technik elektryk,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik mechanik „obróbka skrawaniem”,
  • technik informatyk,
  • technik programista,
  • technik spawalnictwa,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych.
Skip to content