Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Lp.Planowane działaniaZaleceniaOsoba odpowiedzialnaTermin
1.Montaż windy dostosowanej dla osób z naruszoną sprawnością fizyczną, słuchu i wzroku  w celu zapewnienia wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynku.Zakup i montaż windy dostosowanej dla osób z naruszoną sprawnością fizyczną, słuchu i wzroku  w celu zapewnienia wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynku – pozyskanie dotacji na ten cel.Dyrektor2023 – 2026
2.Budowa podjazdu pochylni dla osób dla osób z naruszoną sprawnością fizyczną.Montaż podjazdu dostosowanego dla osób z naruszoną sprawnością fizyczną i wzroku  w celu zapewnienia wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynku – pozyskanie dotacji na ten cel.Dyrektor2023-2026
3.Udostępnienie jednego pomieszczenia w obiekcie z łazienką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.Dostosowanie jednego pomieszczenia w obiekcie z łazienką dla osób niepełnosprawnych – pozyskanie dotacji na ten cel.Dyrektor2023 – 2026
4.Dostosowanie placówki dla osób słabosłyszących.Zakup urządzenia dla osób słabosłyszących celem wspomagania słyszenia np. pętli indukcyjnej.Dyrektor2023 – 2026
5.Wyróżnienie początku i końca biegów schodowych.Zakup specjalnych taśm i ich przyklejenie.  Dyrektor2023 – 2026
6.Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami.Sporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami.DyrektorNa bieżąco,
w zależności od potrzeb.
7.Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami,
a także ich rodzin, opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką.
Umieszczenie informacji o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy informatyczno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów
z placówką. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania w/w placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
DyrektorRealizacja
w całym okresie działania.
8.Wspieranie osób
ze szczególnymi potrzebami.
Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.DyrektorRealizacja
w całym okresie działania.
9.Dokonanie analizy
w zakresie dostępności alternatywnej
w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.    
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej).DyrektorNa bieżąco w zależności od potrzeb.
10.Uzyskanie danych zbiorczych do raportu.Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód
w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.
DyrektorNa bieżąco.
11.Sporządzenie uproszczonego audytu dostępnościowego.Zlecenie opracowania audytu dostępnościowego.Dyrektor2023 – 2026
12.Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników jednostki.Szkolenia wewnętrzne, konsultacje z osobami ze specjalnymi potrzebami.Dyrektor2023 – 2026
13.Współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi.Spotkania dyrektorów, nauczycieli.Dyrektor, nauczyciele2023 – 2026

Skip to content