Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle znajduje się w Jaśle przy ulicy Staszica 30.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 31.08.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.08.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.07.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Woźniak, email: gwozniak@zstjaslo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 637 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, budynek przy ulicy Staszica 30

Szkoła posiada 3 główne wejścia dla uczniów, 2 w głównym budynku szkoły – jedno od ulicy Staszica, drugie w przewiązce od strony boiska wewnętrznego oraz wejście do korytarza przy sali gimnastycznej, żadne nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy ul. Staszica przed budynkiem szkolnym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach, przygotowano dzwonek oznaczony symbolem niepełnosprawności, znajdujący się obok wejścia głównego po prawej stronie. Dzwonek jest umieszczony na wysokości dostępnej z wózka. Po użyciu organizowana jest pomoc w wejściu do szkoły. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Skip to content