Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty przy naborze do Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 3. Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty;
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie;
 5. Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
 6. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia planujący odbywanie praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy: zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych);

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje:

 1. Spełnianie wymagań zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
 2. Suma punktów za:
  1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
  3. Osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej;
  4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  5. Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy, sportowych, artystycznych, itp.:
  6. Stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego;

Szczegółowe kryteria i ich punktacja oraz termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle – www.zstjaslo.pl po ukazaniu się Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.


Regulamin przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle (214KB, PDF)

Kryteria-ex-aequo (259KB, PDF)

Lista ośrodków medycyny pracy, w których będą wykonywane badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych (rekrutacja na rok szkolny 2023/2024) (864KB, PDF)

Zarządzenie nr 39/23/24 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle z dnia 13.01.2024 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej i powołania komisji do opracowania standardów ochrony małoletnich w szkole (355KB, PDF)

Harmonogram rekrutacji dla szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 (480KB, PDF)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431) (396KB, PDF)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2022/2023 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej (696KB, PDF)

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia rok szkolny 2021/2022

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2022,
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 4. Podanie o przyjęcie do szkoły (627KB, PDF)
 5. Wypełniona ankieta (727KB, PDF)

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (291KB, PDF)

Skip to content