Shadow
Slider

Wymagane dokumenty przy naborze do Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle

  • Podanie o przyjęcie do szkoły;
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
  • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego;
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie;
  • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
  • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia planujący odbywanie praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy:

- zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych);


O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje:

1. Spełnianie wymagań zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
2. Suma punktów za:
- Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego;
- Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- Osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej lub gimnazjalnym;
- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem; 
- Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy, sportowych, artystycznych, itp.:
- Stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego;

Szczegółowe kryteria i ich punktacja oraz termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle - www.zstjaslo.pl po ukazaniu się Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji. 

Logowanie do systemu rekrutacji dla uczniów gimnazjum

Logowanie do systemu rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych

Regulamin przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Kryteria ex-aequo

Lista ośrodków medycyny pracy w których będą wykonywane badania kandydatów do szkół ponadgimnazjlanych (rekrutacja na rok szkolny 2018/2019)

Zarządzenie nr 48/18/19 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle z dnia 08.02.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Kuratora w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Harmonogram rekrutacji dla szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnym na rok szkolny 2019/2020

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Wykaz konkursów dla absolwentów szkół podstawowych

Wykaz konkursów dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych