Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Samorząd uczniowski

Skład prezydium samorządu szkolnego na rok 2023/2024

Przewodniczący: Kacper Składanowski 2Tc
Zastępca: Viktoria Chochołek 2Te
Rzecznik praw ucznia: Patryk Kamiński 3Tc
Radiowęzeł i sprzęt: Patryk Kamiński 3Tc
Patryk Czech 3Tc
Maksymilian Wojdyła 2Tc
Kamil Madej 4Tc
Finanse i rewindykacja: Mikołaj Leśniak 4Tc
Sylwia Goleń 1Sa
Kultura i rozrywka: Jan Kuźniarowicz 1El
Mikołaj Leśniak 4Tc

Opiekunowie samorządu szkolnego

mgr Anna Kijak

mgr Iwona Wiśniewska

Plan pracy samorządu szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Zadania do realizacji Termin
Wybory nowego samorządu szkolnego październik
Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami cały rok szkolny
Udział w akcjach charytatywnych; „Góra Grosza”, „Antoniański Dar Serca”, itp. listopad, czerwiec
Udział w uroczystościach szkolnych cały rok szkolny
„Mikołajki” grudzień
Żakinada czerwiec
Wydawanie opinii o uczniach na wniosek Rady Pedagogicznej w razie potrzeby
Wyłonienie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów czerwiec

Cele samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 • Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 • Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Uprawnienia samorządu uczniowskiego

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
 5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.
 7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
 8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

Zadania samorządu uczniowskiego

 • Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 • Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 • Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 • Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
Skip to content