Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik do udziału w konkursie „ERKO-KREO myśl technicznie” organizowanym przez firmę ERKO sp. z o.o. oddział w Czeluśnicy.

Celem konkursu jest:

> promowanie najlepszych uczniów w środowisku szkolnym i społeczeństwie,

> zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych,

> propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki,

> kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa,

> rozwijanie zainteresowań uczniów.

Szczegóły w niniejszym regulaminie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

Z okazji „Dnia liczby Pi”, czyli 14 marca, który w tym roku obchodzony jest podczas „matematycznego weekendu”, zapraszamy do wysłuchania krótkiej audycji.

Materiał zawiera zarówno fakty jak i mity dotyczące słynnej ludolfiny, oraz ciekawostki z bogatej historii tajemniczej liczby „pi”.

Z okazji Światowego Dnia Matematyki, który w roku 2021 przypada 12 marca, uczniowie ZST przygotowali multimedialne prezentacje zawierające wg nich opis najważniejszych wydarzeń czy postaci z bogatego świata królowej nauk.

ZARZĄDZENIE nr 46/19/20

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Bohaterów Września w Jaśle
z dnia 11. 03. 2020 r.

w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

Działając na podstawie § 9, ust.2 pkt 1 Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. zawieszam zajęcia dydaktyczno- wychowawcze szkoły od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 r.

Ponadto informuję, że:
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i w miarę możliwości przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

W dniu 28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych- „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Minister Edukacji Narodowej przygotował wzorzec postępowania dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Drogi Rodzicu,

> porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

22 marca 2019 r. maturzyści z klas 4 Ta i 4 Tb wraz w opiekunami wzięli udział w VI Targach Pracy w kampusie techniczno – sportowym PWSZ w Krośnie.

Na Targach mieli możliwość odwiedzenia ponad czterdziestu stoisk wystawienniczych różnych firm i instytucji rynku pracy oraz zapoznania się z ofertami pracy, staży, procesami rekrutacji, ścieżkami dalszego kształcenia.

Interesujesz się pożarnictwem, działasz w OSP....... ten Turniej jest dla Ciebie.

Zapraszam do sali nr 15 wszystkich chętnych do udziału w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zapisy do 29.03.2018r.

Dnia 20 marca 2019 r. Katarzyna Ślusarczyk uczennica klasy 3 Tc reprezentowała naszą szkołę w XXXI finale Konkursu Piosenki Obcojęzycznej Love Me Tender w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

W finale konkursu zaprezentowało się 28 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz lubelskiego.

Dnia 9 kwietnia tj. wtorek o godz. 10.40 w świetlicy szkolnej odbędzie się Wielkanocny konkurs z języka niemieckiego dla uczniów ZST. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swojego udziału w konkursie do pani Barbary Stasik i pani Iwony Wiśniewskiej do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Nauczyciele języka niemieckiego

1. Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej" w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego - Województwa Podkarpackiego z EFRR realizowanego przez powiat jasielski w naszej szkole.

2. Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

3. Współpraca z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF).

7 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się VI edycja konkursu wiedzy o bankowości „Akademia Finansów Banku PEKAO SA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego,  której organizatorem był dyrektor I Oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA w Jaśle. W tegorocznej edycji rywalizowały 34 osoby z różnych szkół powiatu.

Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Garstka i Piotr Mroczkowski z kl. 4 Ta oraz Paweł Maziarz, Wojciech Rutana i Filip Wójtowicz z kl. 3 Tc.

5 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle reprezentowali uczniowie kl. 3 Ta - Arkadiusz Lechwar i Krystian Okarmus, którzy wcześniej zakwalifikowali się, przechodząc przez etap szkolny konkursu. Etap regionalny polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Nasi zawodnicy nie awansowali dalej, ale jak wszyscy uczestnicy etapu regionalnego zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez organizatora.

1 marca 2019 roku po raz kolejny liczna grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami znalazła się wśród tłumów w katowickim Spodku na Intel Extreme Masters 2019, czyli jednym z największych wydarzeń e-sportowych na świecie.