STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ - projekty w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle
Dodane przez grzegorz dnia 2018-04-26:

Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej" w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego - Województwa Podkarpackiego z EFRR realizowanego przez powiat jasielski w naszej szkole.

Projekt pn. „Poprawa  jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Współpraca z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF).


Treść rozszerzona

1. Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej" w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego - Województwa Podkarpackiego z EFRR realizowanego przez powiat jasielski w naszej szkole.

2. Projekt pn. „Poprawa  jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

3. Współpraca z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF).

 

„Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej”

Celem projektu jest wzbogacenie wyposażenia pracowni szkolnych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, na łączną kwotę 1 588 022 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2017 r. Projekt realizuje Powiat Jasielski.

 

Pracownia pojazdów samochodowych

 

Widok ogólny pracowni pojazdów samochodowych

 
Dwuobwodowy układ hamulcowy

Układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym

i elektrohydraulicznym

 

Silnik z zapłonem samoczynnym

i układem wtryskowym common rail

Silnik z zapłonem iskrowym w układzie V

Automatyczna skrzynia biegów

Pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych

Szafa rozdzielczo-zasilająca

 

Widok ogólny pracowni

Stoły laboratoryjne z generatorami,

zasilaczami i oscyloskopami

 

Stół laboratoryjny

Zestawy do badania elementów półprzewodnikowych

Zestawy do badania maszyn elektrycznych

Pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej

Szafa rozdzielczo-zasilająca

Pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych

 

Pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej

 
Sala do nauki przedmiotów elektronicznych

Stoły laboratoryjne

 

Zestaw do badania obwodów elektrycznych pojazdów

– aktoryka systemów pojazdów

Zestaw do zasilania silnika o zapłonie iskrowym

(typu motronik m.1.5.2)

 
Zestaw czujników pojazdowych systemów elektronicznych

Zestaw do badania elektroniki i elektrotechniki

 
Stanowisko do testowania alternatorów

Zestaw panelowy oświetlenie pojazdu samochodowego

 
Sensoryka systemów pojazdowych

Systemy komfortu pojazdu (zamek, szyby, itd.)

 
System klimatyzacji typu „climatronic”

System zabezpieczeń biernego SRS

 
System sterowania silnikiem ZS typu common rail

System sterownia EDC silnikiem ZSS

 
Zestaw panelowy układy zapłonowe pojazdów

System regulacji siły hamowania ABS/ASR

Pracownia komputerowego wspomagania projektowania CAD (przetarg w trakcie)

 

 Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Zakupiono m.in. frezarkę dydaktyczną CNC ze sterowaniem SINUMERIK, z narzędziami i wyposażeniem, oprogramowanie CAM, pakiety edukacyjne do nauki CAD/CAM, pakiety edukacyjne oparte o oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki CNC, zestawy komputerowe (8 stanowisk), laptop.

 

Frezarka dydaktyczna CNC z osprzętem

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Symulatory

Pracownia elektryczna - wyposażenie w elementy inteligentnego domu KNX (przetarg w trakcie)

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

„Poprawa  jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”

Cel projektu: wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez ściślejsze powiązanie ich oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy oraz uzupełnienie i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach edukacyjnych objętych projektem do 30.09.2019 r.

Planowane efekty projektu: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej, doposażenie bazy dydaktycznej oraz adekwatność przygotowania zawodowego absolwentów szkół do wymagań rynku pracy.

Budżet projektu dla ZST to 1 212 667,40 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.09.2019 r. Projekt realizuje Powiat Jasielski.

 

Zakup wyposażenia pracowni

Kursy dla uczniów

Staże dla uczniów

Szkolenia dla nauczycieli

 

Zakup wyposażenia pracowni za kwotę około 450 000

 

Pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D

 

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

 

Pracownia komunikacji w języku obcym

Pracownia maszyn elektrycznych

Kursy dla uczniów:  Kurs SEP z egzaminem

Kurs SEP z egzaminem - zdany egzamin SEP kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1kV

2017r.

2018r.

2019r.

12 uczniów

12 uczniów

12 uczniów

 

Kursy dla uczniów: Kurs operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej z egzaminem

Po zakończeniu kursu uczniowie zdają egzamin teoretyczny oraz praktyczny przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymują zezwolenie na obsługę wózka jezdniowego w kategorii IIWJO

2017r.

2018r.

2019r.

15 uczniów

15 uczniów

15 uczniów

 

Kursy dla uczniów: Kurs spawania TIG (aluminium)

Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymują: książeczkę spawacza i certyfikat Instytutu Spawalnictwa.

2017r.

2018r.

2019r.

15 uczniów

15 uczniów

15 uczniów

 

Kursy dla uczniów: Kurs grafiki komputerowej 2D i 3D

2017r.

2018r.

17 uczniów

17 uczniów

 

Kursy dla uczniów: Kurs języka angielskiego technicznego

2017r.

2018r.

12 uczniów technikum pojazdów samochodowych

12 uczniów technikum informatycznego

 

Kursy dla uczniów: Kurs projektowania CAD/CAM

2018r.

2019r.

8 uczniów

8 uczniów

 

Kursy dla uczniów: Kurs operatora koparko-ładowarki z egzaminem państwowym

Po zakończeniu kursu uczniowie zdają egzamin państwowy (część teoretyczną i praktyczną) przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarek wszystkich typów.

2018r.

2019r.

12 uczniów

24 uczniów

 

Staże dla uczniów (uczniowie otrzymują stypendium)

2017r.

2018r.

2019r.

77 uczniów

77 uczniów

77 uczniów

 

Szkolenia dla nauczycieli

Rok

Nazwa

Liczba osób

2017

Studia podyplomowe „Języki specjalistyczne w zastosowaniu

i tłumaczenia”

2

Szkolenie CNC

2

2018

Hybrydowe układy napędowe

1

Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych

2

Diagnostyka silników spalinowych

1

Programowanie .NET. 4.0

5

Projektowanie gier komputerowych 3D

5

System KNX inteligentny dom

3

Język angielski z zakresu słownictwa technicznego

6

2019

Księgowość komputerowa małych i średnich firm z elementami kadr i płac

1

 

Współpraca z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF)

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest jedyną szkołą w Powiecie Jasielskim i jedną z nielicznych w kraju współpracującą z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF). Dzięki temu w roku szkolnym 2017/18, szkoła ponownie będzie wspierać finansowo i rzeczowo kształconą w swoich murach młodzież w zawodzie technik mechanikobróbka skrawaniem.

Łączna kwota wsparcia wyniesie 61 239,02 zł.

Celem Gene’a Haasa – założyciela i właściciela firmy Hass Automation, jest zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się na kierunkach technicznych i kontynuowania kariery zawodowej w przemyśle obróbczym i produkcji maszyn. 

Środki finansowe uzyskane z Fundacji pozwolą na zakup bluz, spodni i butów ochronnych oraz suwmiarek elektronicznych  dla młodzieży klas 1 – 2 . Ponadto wszyscy uczniowie klas 1 - 4 otrzymają 219 elementowy zestaw narzędziowy. Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na ten cel to ponad 28 200,00 złotych.

Młodzież otrzyma też pomoc finansową w formie stypendiów i nagród na łączną kwotę 33 000 złotych, które to będą dodatkowym czynnikiem motywującym ją do nauki.