Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt objęty dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego


TYTUŁ PROJEKTU: Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku technik mechanik oraz poprawę kompetencji nauczycieli, która prowadzić będzie do zwiększenia szans zatrudnienia 90 uczniów ZST w Jaśle. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów: zawodowe kształcenie formalne powiązane zostanie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy – zmodyfikowany zostanie program nauczania, uczniowie i nauczyciele zostaną objęci stażami, nauczyciele zostaną przeszkoleni zgodnie z potrzebami, uzyskane przez nich kwalifikacje będą wykorzystane do realizacji zajęć w szkole. Zostaną doposażone pracownie umożliwiające nauczycielom i uczniom pracę i naukę w odpowiednich warunkach. Wszystko to zapewni kompleksowe wsparcia udzielane w projekcie. Projekt przyczyni się do rozwoju współpracy Zespołu Szkół Technicznych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców obejmie zmodyfikowany kierunek technik mechanik w ZST w Jaśle swoim patronatem.

Lider Projektu: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Partnerzy Projektu: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle , "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 590,00 zł, dofinansowanie: 891 590,00 zł