Shadow
Slider

1. Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej" w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego - Województwa Podkarpackiego z EFRR realizowanego przez powiat jasielski w naszej szkole.

2. Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

3. Współpraca z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF).

„Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej”

Celem projektu jest wzbogacenie wyposażenia pracowni szkolnych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, na łączną kwotę 1 588 022 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2017 r. Projekt realizuje Powiat Jasielski.

Pracownia pojazdów samochodowych

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie, które łącznie zostało dofinansowane w kwocie 130 473,39zł stanowią: dwa silniki: benzynowy i wysokoprężny, dwie skrzynie biegów: ręczna i automatyczna, dwa układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym i elektrohydraulicznym oraz dwuobwodowy układ hamulcowy. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną, dwa projektory multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, elektryczny ekran projekcyjny, ceramiczną tablicę oraz komputer stacjonarny wraz z monitorem.

Widok ogólny pracowni pojazdów samochodowych

Dwuobwodowy układ hamulcowy

Układy kierownicze ze wspomaganiem

elektrycznym i elektrohydraulicznym

Silnik z zapłonem samoczynnym

i układem wtryskowym common rail

Silnik z zapłonem iskrowym w układzie V

Automatyczna skrzynia biegów

Pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodach: technik elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Dwuetapowa modernizacja
 • Pierwszy etap to wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej na nową miedzianą oraz nowoczesne, zgodne z najnowszymi wymaganiami sterowanie i zabezpieczenie tej instalacji. Koszt robót to 30 135 zł.

Szafa rozdzielczo-zasilająca

 • Drugi etap to wyposażenie tej pracowni w nowoczesny sprzęt pomiarowy i laboratoryjny
 • Koszt tego wyposażenia to 159 846 zł
 • Zakupiono m.in. różnego rodzaju mierniki, zasilacze, oscyloskopy, trenażery i symulatory, stoły laboratoryjne elektrotechniczne, oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne

Widok ogólny pracowni

Stoły laboratoryjne z generatorami,

zasilaczami i oscyloskopami

Stół laboratoryjny

Zestawy do badania elementów

półprzewodnikowych

Zestawy do badania maszyn elektrycznych

Pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Dwuetapowa modernizacja
 • Pierwszy etap to wymiana instalacji elektrycznej za kwotę 30 135 zł.

Szafa rozdzielczo-zasilająca

Pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych

 • Drugi etap to wyposażenie tej pracowni w sprzęt dydaktyczny bazujący na elementach wykorzystywanych w nowoczesnych pojazdach samochodowych
 • Koszt tego wyposażenia to 661 098 zł
 • Zakupiono m.in. stanowiska demonstracyjne systemów pojazdu samochodowego, stanowiska laboratoryjne, stoły laboratoryjne elektrotechniczne, projektor multimedialny, mierniki cyfrowe, zasilacze stabilizowane i inne urządzenia

Pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej

Sala do nauki przedmiotów elektronicznych

Stoły laboratoryjne

Zestaw do badania obwodów elektrycznych

pojazdów – aktoryka systemów pojazdów

Zestaw do zasilania silnika o zapłonie

iskrowym (typu motronik m.1.5.2)

Zestaw czujników pojazdowych systemów

elektronicznych

Zestaw do badania elektroniki

i elektrotechniki

Stanowisko do testowania alternatorów

Zestaw panelowy oświetlenie pojazdu

samochodowego

Sensoryka systemów pojazdowych

Systemy komfortu pojazdu

(zamek, szyby, itd.)

System klimatyzacji typu

„climatronic”

System zabezpieczeń biernego SRS

System sterowania silnikiem ZS typu

common rail

System sterownia EDC silnikiem ZSS

Zestaw panelowy układy zapłonowe

pojazdów

System regulacji siły hamowania ABS/ASR

Pracownia komputerowego wspomagania projektowania CAD (przetarg w trakcie)

 • Ma służyć do kształcenia uczniów w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 92 175 zł
 • Wyposażenie pracowni w 17 zestawów komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne kolor A4

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodzie technik mechanik - obróbka skrawaniem
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 141 335 zł

Zakupiono m.in. frezarkę dydaktyczną CNC ze sterowaniem SINUMERIK, z narzędziami i wyposażeniem, oprogramowanie CAM, pakiety edukacyjne do nauki CAD/CAM, pakiety edukacyjne oparte o oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki CNC, zestawy komputerowe (8 stanowisk), laptop.

Frezarka dydaktyczna CNC z osprzętem

Pracownia obrabiarek sterowanych

numerycznie. Symulatory

Pracownia elektryczna - wyposażenie w elementy inteligentnego domu KNX (przetarg w trakcie)

 • Dzięki wyposażeniu tej pracowni uczniowie w zawodzie technik elektryk staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy posiadając umiejętności budowania i obsługi inteligentnych systemów sterowania urządzeniami domowymi.
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 317 615 zł

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi magistrali danych opartej na systemie KNX
 • Zestaw ćwiczeniowy służący do kontroli zużycia energii w inteligentnym domu
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi elementów oświetleniowych i rolet okiennych z wykorzystaniem bezprzewodowego przesyłu danych
 • Zestaw ćwiczeniowy do badania instalacji fotowoltaicznych
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi elementów oświetleniowych i wykonawczych oparty na przekaźniku programowalnym PLC
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki montażu instalacji elektrycznych z wykorzystaniem niezależnych elementów programowanych za pomocą magistrali KNX
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki montażu instalacji elektrycznych z wykorzystaniem czujnika ruchu programowany za pomocą magistrali KNX
 • Zestaw ćwiczeniowy: symulacja i sterowanie ogrzewaniem
 • Instalacja przeciwwłamaniowa
 • Instalacja domofonowa i video-domofonowa
 • Makieta domu z elementami wykonawczymi
 • Instalacja monitoringu
 • Moduł komunikacji przez Ethernet
 • Smartfon kontrola
 • Podzespoły pomocnicze, sterujące i wykonawcze
 • Laptop + oprogramowanie - 3 szt.
 • Telewizor
 • Miernik parametrów instalacji elektrycznej
 • Inne

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”

Cel projektu: wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez ściślejsze powiązanie ich oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy oraz uzupełnienie i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach edukacyjnych objętych projektem do 30.09.2019 r.

Planowane efekty projektu: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej, doposażenie bazy dydaktycznej oraz adekwatność przygotowania zawodowego absolwentów szkół do wymagań rynku pracy.

Budżet projektu dla ZST to 1 212 667,40 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.09.2019 r. Projekt realizuje Powiat Jasielski.

Zakup wyposażenia pracowni

Kursy dla uczniów

Staże dla uczniów

Szkolenia dla nauczycieli

Zakup wyposażenia pracowni za kwotę około 450 000

Pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Pracownia komunikacji w języku obcym

Pracownia maszyn elektrycznych

Kursy dla uczniów: Kurs SEP z egzaminem

Kurs SEP z egzaminem - zdany egzamin SEP kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1kV

2017r.

2018r.

2019r.

12 uczniów

12 uczniów

12 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej z egzaminem

Po zakończeniu kursu uczniowie zdają egzamin teoretyczny oraz praktyczny przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymują zezwolenie na obsługę wózka jezdniowego w kategorii IIWJO

2017r.

2018r.

2019r.

15 uczniów

15 uczniów

15 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs spawania TIG (aluminium)

Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymują: książeczkę spawacza i certyfikat Instytutu Spawalnictwa.

2017r.

2018r.

2019r.

15 uczniów

15 uczniów

15 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs grafiki komputerowej 2D i 3D

2017r.

2018r.

17 uczniów

17 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs języka angielskiego technicznego

2017r.

2018r.

12 uczniów technikum pojazdów samochodowych

12 uczniów technikum informatycznego

Kursy dla uczniów: Kurs projektowania CAD/CAM

2018r.

2019r.

8 uczniów

8 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs operatora koparko-ładowarki z egzaminem państwowym

Po zakończeniu kursu uczniowie zdają egzamin państwowy (część teoretyczną i praktyczną) przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarek wszystkich typów.

2018r.

2019r.

12 uczniów

24 uczniów

Staże dla uczniów (uczniowie otrzymują stypendium)

2017r.

2018r.

2019r.

77 uczniów

77 uczniów

77 uczniów

Szkolenia dla nauczycieli

Rok

Nazwa

Liczba osób

2017

Studia podyplomowe „Języki specjalistyczne w zastosowaniu

i tłumaczenia”

2

Szkolenie CNC

2

2018

Hybrydowe układy napędowe

1

Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych

2

Diagnostyka silników spalinowych

1

Programowanie .NET. 4.0

5

Projektowanie gier komputerowych 3D

5

System KNX inteligentny dom

3

Język angielski z zakresu słownictwa technicznego

6

2019

Księgowość komputerowa małych i średnich firm z elementami kadr i płac

1

Współpraca z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF)

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest jedyną szkołą w Powiecie Jasielskim i jedną z nielicznych w kraju współpracującą z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF). Dzięki temu w roku szkolnym 2017/18, szkoła ponownie będzie wspierać finansowo i rzeczowo kształconą w swoich murach młodzież w zawodzie technik mechanikobróbka skrawaniem.

Łączna kwota wsparcia wyniesie 61 239,02 zł.

Celem Gene’a Haasa – założyciela i właściciela firmy Hass Automation, jest zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się na kierunkach technicznych i kontynuowania kariery zawodowej w przemyśle obróbczym i produkcji maszyn.

Środki finansowe uzyskane z Fundacji pozwolą na zakup bluz, spodni i butów ochronnych oraz suwmiarek elektronicznych dla młodzieży klas 1 – 2 . Ponadto wszyscy uczniowie klas 1 - 4 otrzymają 219 elementowy zestaw narzędziowy. Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na ten cel to ponad 28 200,00 złotych.

Młodzież otrzyma też pomoc finansową w formie stypendiów i nagród na łączną kwotę 33 000 złotych, które to będą dodatkowym czynnikiem motywującym ją do nauki.