Od września 2021 r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w XVII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, a przy okazji doskonalą znajomość słownictwa z języków obcych, za pomocą aplikacji do nauki słówek Insta.Ling.

Dnia 12 października 2021 r. odbyły się wybory nowego Samorządu Szkolnego. Poniżej przedstawiamy skład Prezydium Samorządu Szkolnego na rok 2021/2022:

SKŁAD Prezydium Samorządu Szkolnego na rok 2021/2022

Przewodnicząca:Julia Długosz 1Te
Zastępca:Gabriela Serniak 4Ta
Rzecznik praw ucznia:Kacper Czempas 2Ta

Radiowęzeł i sprzęt:

Jakub Marcinek 3PTb

Mariusz Dybaś 3PTb

Finanse i rewindykacja:

Bartłomiej Kasowicz 2Ta

Jakub Topolski 2Ta

Paparazzi:

Oliwer Kulczycki 2Ta

Karol Stygar 2Ta

Kultura i rozrywka:

Miłosz Zając 2Ta

Dawid Nowak 2Ta

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

mgr Anna Kijak

mgr Iwona Wiśniewska

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zadania do realizacji

Termin

Wybory nowego samorządu szkolnego

październik

Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami

cały rok szkolny

Udział w akcjach charytatywnych; "Góra Grosza", "Antoniański Dar Serca", itp.

listopad, czerwiec

Udział w uroczystościach szkolnych

cały rok szkolny

"Mikołajki"

grudzień

Żakinada

czerwiec

Wydawanie opinii o uczniach na wniosek Rady Pedagogicznej

w razie potrzeby

Wyłonienie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

czerwiec

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.

7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.

Dnia 12 października 2021 (wtorek) odbędą się wybory nowego samorządu szkolnego.

Samorządy klasowe oraz osoby zainteresowane pracą w samorządzie szkolnym zapraszamy na zebranie (lekcja 6 - godz. 12.20, sala numer 36).

Opiekunowie samorządu szkolnego

Anna Kijak, Iwona Wiśniewska

1-go października na całym świecie, już od 44 lat, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Został on ustanowiony w 1975 roku z inicjatywy amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i dyrygenta Yehudiego Menuhina, ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO.

Międzynarodowy Dzień Muzyki to przede wszystkim wyśmienita okazja do działań niestandardowych, promujących nowe rozwiązania muzyczne, odmienne od tradycyjnych form koncertowych.

Wychowawcy klas (rok szkolny 2021/2022)

1 Em

elektryk / elektromechanik pojazdów samochodowychmgr Tomasz Merkwa

1 Sa

mechanik pojazdów samochodowych

mgr Małgorzata Bezak

1 Ta

technik elektryk

 mgr Iwona Cetnarowicz-Rzońca 

1 Tb

technik pojazdów samochodowych / technik spawalnictwa

mgr inż. Anna Kosińska-Babiarz

1 Tc

technik informatyk

mgr Iwona Zegarowska

1 Td

technik mechanik

mgr Agnieszka Rzońca

1 Te

technik programista

mgr Iwona Dybaś

2 Sa

mechanik pojazdów samochodowych

mgr Monika Pętlak

2 Em

elektryk / elektromechanik pojazdów samochodowych

mgr Agnieszka Przywara-Szumiec

2 Ta

technik programista / technik elektryk

mgr Jadwiga Świątek

2 Tb

technik pojazdów samochodowych / technik spawalnictwa

mgr Agnieszka Pec

2 Tc

technik informatyk

mgr Damian Bartuś

2 Td

technik mechanik

mgr inż. Jerzy Płaziak

3 GSa

mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Krzysztof Płaziak

3 GEm

elektromechanik pojazdów samochodowych

mgr Łukasz Książkiewicz

3 GTa

technik elektryk / technik pojazdów samochodowych

mgr inż. Piotr Puchała

3 GTb

technik programista

mgr Roman Kosiński

3 GTc

technik informatyk

mgr inż. Andrzej Barzyk

3 GTd

technik mechanik

mgr inż. Maciej Babiarz

3 PEm

elektromechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Paweł Jajko

3 PSa

mechanik pojazdów samochodowych

mgr Joanna Dybaś

3 PTa

technik elektryk / technik pojazdów samochodowych

mgr Grzegorz Lenar

3 PTb

technik programista

mgr Edyta Rutyna

3 PTc

technik informatyk

mgr inż. Krzysztof Alibożek

3 PTd

technik mechanik

mgr Tomasz Sojka

4 Ta

technik elektryk / technik informatyk

mgr Iwona Wiśniewska

4 Tb

technik pojazdów samochodowych

mgr Monika Nowak

4 Tc

technik informatyk

mgr Krzysztof Zbylut

4 Td

technik mechanik

mgr Marzena Olbrot