ZSTwJasle

Odwiedź nasz kanał YouTube »

Nawigacja
blank.gif Artykuły » Szkoła » Regulamin rady rodziców blank.gif
Regulamin rady rodziców
blank.gifREGULAMIN RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Nr 1
im. Bohaterów Września
ul. Staszica 30
38-200 JASŁO

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć: Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Września, ul. Staszica 30 38-200 JASŁO,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
4) Radzie – należy przez to rozumieć Rade Rodziców Szkoły,
5) Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
6) przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady,
7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjna Rady,
9) reprezentatywności – rozumie sie przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.

§2

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,
2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,
3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,
4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,
5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
6) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§3


1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ? liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania
2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisje skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.
3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza sie głosowanie ponowne na tych kandydatów.
5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza sie wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 – 5.

§4


1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:
1) Prezydium Rady,
2) Komisje Rewizyjna Rady.

2. W skład Prezydium wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) 1 – 5 członków.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) Sekretarz,
3) Członek.

§5


1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia sie członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub dyrektora.
6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 – 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§6


1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkoła,
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
6) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inna organizacje,
7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,
8) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
9) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
10) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisje Rewizyjna Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
12) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§7


1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych,
5) koordynowanie prac Rad Klasowych,
6) nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
7) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.
4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący.

§8


1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrole nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

3. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób, powoływanych na wniosek przewodniczącego.
4. Członkowie zespołu kontrolnego maja prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium.. 6. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisje Rewizyjną. 7. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjecie odpowiednich działań nadzorczych.
8. Negatywna opinia Komisji Rewizyjnej co do całokształtu działalności Rady jest równoznaczna z odwołaniem Rady.

§9


1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Prezydium wykonują swoja prace społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§10

1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§11


1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,
2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,
3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,
4) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§12


1. Źródłem funduszy Rady są:
1) dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
2) dotacje budżetowe,
3) dochody z innych źródeł.

2. Wysokość dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców ustala Rada na pierwszym, wrześniowym posiedzeniu. Termin i formę wpłat ustala Prezydium Rady.
3. W przypadku uczęszczania do szkoły większej liczby uczniów z tej samej rodziny, wysokość składki ustala się następująco:

- pierwsze dziecko - 100 %,
- drugie dziecko - 75 %,
- trzecie dziecko - 50%.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Rady na pisemny wniosek poparty opinią wychowawcy klasy może zwolnić rodziców ucznia z wniesienia części lub całości składki na fundusz Rady Rodziców.
5. Fundusze, o których mowa w ust. 1, przechowywane są na koncie bankowym Rady i mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególności na:
1) pomoc młodzieży szkolnej:

- pomoc materialna (zapomogi losowe),
- dopłata do wycieczek i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (wycieczki, półmetki, studniówki, śniadanie dla maturzystów, bilety do kina, teatru lub na basen, nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, Dzień Sportu i inne),

2) pomoc materialna na rzecz szkoły:
- zakup sprzętu i pomocy naukowych,
- pomoc organizacjom szkolnym,
3) koszty administracyjno-biurowe.

6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
1) dyrektor,
2) Rady Klasowe,
3) Rada Szkoły,
4) Samorząd Uczniowski.

§13


1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§16


Zmiana Regulaminu odbywa sie w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

§17


Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 15 czerwca 2001 roku .

§18


Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2007 roku.
blank.gif
blank.gif blank.gif
Komentarze
blank.gif Brak komentarzy. Może czas dodać swój? blank.gif
Dodaj komentarz
blank.gif Zaloguj się, aby móc dodać komentarz. blank.gif
Oceny
blank.gif
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
blank.gif
Dane adresowe
blank.gif
Zespół Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września
38-200 Jasło,
ul. Staszica 30

tel. 13-446-37-00
fax: 13-446-33-30

web: www.zstjaslo.pl
e-mail: zst@mail.zstjaslo.pl
blank.gif
Informacje
blank.gif blank.gif
Nasze WWW
blank.gif blank.gif
Egzaminy
blank.gif blank.gif
Panel Ucznia
blank.gif blank.gif
Microsoft Imagine Premium
blank.gif blank.gif
Reforma edukacji
blank.gif blank.gif
Nawigacja
blank.gif blank.gif

 
Informacje
blank.gif
blank.gif
Dziennik elektroniczny
blank.gif


Pierwsze logowanie
Zobacz film
blank.gif
Zobacz naszą szkołę
blank.gif


Spacer po szkole
blank.gif
Ostatnie newsy
blank.gif STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚ... 26.04.2018 16:28
Wycieczka w Bieszczady 18.05.2018 20:02
Finansoaktywni 11.05.2018 10:56
Nie dla szkoły, lecz dla... 29.04.2018 18:59
Wycieczka do Bóbrki 29.04.2018 18:50
XI Jasielski Piknik Zawodowy 29.04.2018 18:45
blank.gif
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif


Wygenerowano w sekund: 0.04 3,637,823 unikalne wizyty Theme ZSTechnicznych by TeamOvens